ما آماده خلق افسانه ایم.

آکادمی صنعت ورزش ایران که به اختصار ایرانسیا گفته می شود مرکز آموزش و تحقیق هلدینگ ارزش آفرینان صنعت ورزش ایران می باشد.

ایرانسیا ترجمان رویاهایی است که تک تک افرادی تیم برای ورزش ایران داشتند.و این رویا امروز به واقعی تبدیل شده است که برای رشد،توسعه و بهبود صنعت ورزش تلاش می کنند.

novin digital marketing agency - درباره ما