فدراسیون اقتصاد ورزش ایران

 

فدراسیون اقتصاد ورزش ایران ، به‌عنوان عالی‌ترین تشکل حوزه ورزش ، در چارچوب سیاستهای اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و براساس اجماع نظر اکثریت تشکل های حوزه ورزش کشور در آذر ماه ۱۳۹۸ تاسیس شد و متشکل از بیش از ۸ تشکل فعال در حوزه ورزش با حدود بیش از ۳۰۰ شرکت زیر مجموعه است.

با عنایت به استراتژی های مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم برای همفکری با بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات و اجرای برنامه ها و سیاست ها ؛

ماموریت های فدراسیون اقتصاد ورزش ایران برای رسیدن به اهداف و راهبرد های در صنعت ورزش تدوین گردید

و چشم انداز ما به این شکل  تعریف شد است.

[فدراسیون اقتصاد ورزش ایران معتبرترین تشکل برای رفع چالش ها و بهبود مستمر کسب و کار در حوزه ورزش ایران] می باشد .